Pogoji uporabe


 

Izdajatelja in sedež revije
IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora (IU) / CREATIVITY GAME – Theory and Practice of Spatial Planning (CG) je znanstvena revija s področja arhitekture, gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin (v nadaljnjem besedilu: revija). Ustanovitelja in izdajatelja revije sta Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: izdajatelja). Sedež revije je na naslovu Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Poslanstvo, namen in javni interes revije
Poslanstvo, namen in javni interes revije izdajatelja izvajata z ustvarjanjem in razširjanjem programskih vsebin ter s prispevkom k razvoju teorije in prakse s področja arhitekture, gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenskega izrazoslovja na področju ved, povezanih z raziskovanjem prostora in grajenih struktur. S svojo mednarodno dejavnostjo in vključevanjem revije v domače in mednarodne bibliografske in besedilne baze podatkov bo revija skrbela za promocijo avtorjev in odmevnost njihovih znanstvenih in strokovnih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru. Revija objavlja znanstvene in strokovne članke ter druge strokovne prispevke (recenzije, predstavitve raziskav, delavnice, natečaji, strokovne in znanstvene projekte ter druge aktivnosti, povezane z raziskovanjem prostora in grajenih struktur).
Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. Publikacija je brezplačna in prosto dostopna.

Način, območje in jezik razširjanja programskih vsebin
Revija izhaja enkrat letno (v obliki spletne revije) v elektronski obliki (e-ISSN 2350-3637), ki podpira načelo prostega dostopa do znanstvenih objav in je javnosti dostopna. Jezika prispevkov sta slovenski in angleški. Vsi avtorji sami poskrbijo za prevod v angleški jezik oziroma lektoriranje prispevkov. Vsi prispevki v angleškem jeziku morajo imeti povzetek v slovenskem jeziku, za kar poskrbi uredništvo revije.

Izbira prispevkov
Avtorji morajo pri oddaji prispevkov dosledno upoštevati navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Znanstveni in strokovni članki so recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen. Objavljeni so lahko samo članki, ki so bili pozitivno recenzirani. Recenzente izbirajo področni uredniki v soglasju z glavnima urednikoma.

Avtorske pravice
Vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju objavljenega prispevka. Materialne avtorske pravice reproduciranja in dajanja na voljo javnosti v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije neizključno, časovno in prostorsko neomejeno prenese na izdajatelja revije. Od avtorjev ne sme nihče zahtevati, da naredijo ali spremenijo svoj prispevek tako, da se z njegovo vsebino ne strinjajo. Pred objavo prispevka mora avtor podpisati izjavo o avtorstvu, s katero potrjuje originalnost prispevka in da ne krši zakonskih ali drugih pravic za objavo ali lastniskih pravic tretjih oseb. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji obvezujejo, da bodo branili interese izdajatelja in bodo pokrili mogoče stroške.

Politika zasebnosti
Uredništvo revije spoštuje vašo zasebnost. Vaše pridobljene osebne podatke želimo uporabljamo zgolj z namenom obveščanja v zvezi z novostmi pri izdaji revije, člankih, vabilih za sodelovanje in posredovanje novo izdanih revij ter ostalimi novostmi o reviji. V kolikor se želite ODJAVITI od prejemanja e-obvestil, na odgovorite na poslano sporočilo z vsebino ODJAVI. Vaš poštni naslov bomo odstranili z seznama naročnikov revije. Spletno mesto uporablja zgolj analitične piškotke, več o tem lahko preberete v naši politiki zasebnosti. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih uredništvo revije Igra Ustvarjalnosti zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-obvestila, vabila na dogodke, novosti revije in vabila za sodelovanje.

Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Uredništvo revije Igra ustvarjalnosti
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 2000 775
faks: +386 (0)1 425 74 14
e-pošta: revijaiu(at)fa.uni-lj.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave
V kolikor želite prejemati vsebine in sporočila uredništva revije (e-obvestila, vabila na dogodke in izidih novih številk revije), morate izpolniti obrazec za prijavo na novice na spletni strani revije. Z izpolnitvijo prijave na novice in potrditvijo posredujete uredništvu revije naslednje podatke: poštni naslov. Uredništvo spoštuje vašo zasebnost in je zavezano, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu revije določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na izdajanje revije, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Uredništvo ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje
Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na obrazcu za prijavo na novice na spletni strani revije na spletnih polje za dovoljenje pošilljanja e-novic ali izpolnete prijavnico za prejemanje e-novic. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo odjava, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od uredništva oz. preko elektronske pošte na naslov: revijaiu@fa.uni-lj.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah revije Igra Ustvarjalnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa ('pozabe'), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vpogled v vaše podatke lahko kadarkoli zahtevate preko elektronske pošte na naslovu revijaiu@fa.uni-lj.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na naše uredništvo in na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: revijaiu@fa.uni-lj.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).