IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Janja Štibernik1, Alenka Fikfak2

Resocializacija odvisnikov – socialni in prostorsko-arhitekturni vidiki zdravljenja odvisnikov

DOI 10.15292/IU‑CG.2018.06.042-051 | UDK 711.2:613.8 | POSLANO: 8/2018 | PREGLEDANO: 9/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: 1 Slovenia, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Odvisnik v času zdravljenja zamenja svoje okolje. Novo okolje ter prostor morata ustrezno simulirati in vzpodbujati dejavnike, ki pozitivno vplivajo na ozdravitev, življenje (socialno in duhovno), učenje in delo. Članek obravnava vpliv prostora in okolja na uspešnost zdravljenja ter (re)socializacijo odvisnika. Vstopiti v tovrstno ustanovo v današnjem času pomeni 'takojšnji' izbris iz ustaljenega vsakdanjega socialnega okolja in tudi virtualnega sveta. Vendar je za odvisnika omogočanje ustreznih spontanih in načrtovanih stikov z znanci nujno. Kljub odvzeti socialni kompetenci je pomembno, da pri odvisniku ustalimo in utrdimo občutek pripadnosti družbenemu okolju. Srečanja in navezovanje stikov z ljudmi bližnjega ali daljnega okolja so potrebni za družabnost v času 'izolacije', saj ta pripomorejo k lažji resocializaciji v okolju po zaključku zdravljenja. Članek temelji na izsledkih polstrukturiranih intervjujev in kvalitativni analizi pridobljenih odgovorov, na študiji primerov posegov v prostor, ki slonijo na kakovostnem oblikovanju družbenega prostora, ter primerjavi domačih in tujih praks glede ocenjevanja prostorskih vrednot. V rezultatih je predstavljen aplikativni primer arhitekturne kompozicije ekovasi za zdravljenje odvisnikov, ki sloni na socialni kompetenci: razvoju sposobnosti posameznika za samostojno delovanje v družbenem okolju.

KLJUČNE BESEDE
odvisnik, resocializacija, intervju, Zavod Pelikan Višnja Gora, umestitev objekta v prostor, arhitekturna kompozicija ekovas.

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_stibernik.pdf (1.03 MB)

CITAT
Štibernik, J., Fikfak, A. (2018). Resocializacija odvisnikov – socialni in prostorsko-arhitekturni vidiki zdravljenja odvisnikov. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 42-51. https://dx.doi.org/10.15292/IU‑CG.2018.06.042-051

VIRI IN LITERATURA:
Auer, V. (2001). Droge in odvisnost. Ormož: samozaložba.
Bačar, U. (2014). Pregled programov za pomoč odvisnikov od prepovedanih drog. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (zaključna naloga). Accessed on 10 February 2016: http://www.famnit.upr.si/files/zakljucna_dela_repo/232
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (2012). The state of the drugs problem in Evrope, Annual report 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Accessed on 13 January 2016: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012
Fikfak, A. (2007). Reurbanizacija večstanovanjskih objektov v okviru spreminjanja bivalne kulture. Geodetski vestnik, 51, 2, 341–352. Accessed on 20 August 2015: http://www.geodetski-vestnik.com/51/2/gv51-2_341-352.pdf
Fikfak, A., Mrak, G., Zavodnik Lamovšek, A. (2012). The Challenges of modern concepts of sustainable “rurbanity” in the 21st century, in Z. Karač (Ed.). Rethinking urbanism: International scientific conference (pp. 115–118), Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19th May 2012.
Fiorentine, R., Hillhouse, M. P. (2000). Drug treatment and 12-step program participation. The additive effects of integrated recovery activities. Journal of Substance Abuse Treatment, 18, 65–74.
Flaker, V. (1999). Družbena konstrukcija kariere uživalca drog. Socialno delo, 38, 4/6, 211–240. Accessed on 18 March 2016: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-9GUL7HV9
Gowan, T., Whetstone, S., Andic, T. (2012). Addiction, agency, and the politics of self-control: Doing harm reduction in a heroin users’ group. Social Science & Medicine, 74, 1251–1260. doi:10.1016/j.socscimed.2011.11.045
Kastelic, A. (2015). Programi zdravljenja odvisnosti od drog v Republiki Sloveniji, in J. Čuk Rupnik (Ed.), Ob dvajsetletnici ustanovitve mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, (pp. 11–16), Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS. Accessed on 18 March 2016: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/droge/20_cpzopd_publikacija_vsebina_2015.pdf
Kladnik, T. (2012). Delovna terapija v terapevtski skupnosti Spring Lake Ranch. Socialno delo, 51, 6, 419–423. Accessed on 13 January 2016: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VPQ05CBJ
Maver, D. (1984). Uživanje drog in narkomanija v Sloveniji: dosedanji razvoj in pogled v prihodnost. Socialno delo, 23, 3/4, 136–161. Accessed on 10 February 2016: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-88RF34TA
Pajnik, M. (2001). »Mamilaši« ali »zapozneli rockerji prve generacije.«, in Mirovni inštitut (Ljubljana): Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti. 1, 1, 136–153.
Pajnik, M. (2003). Poročanje medijev o marginaliziranih skupinah. Socialno delo, 42, 2, 87–94. Accessed on 20 September 2016: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-Q5EB32XJ
Podpečan, T. (2006). Družbena reintegracija odvisnikov in odvisnic od nedovoljenih drog v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (diplomska naloga). Accessed on 14 February 2016: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Podpecan-Tjasa.PDF
Radcliffe, P., Stevens, A. (2008). Are drug treatment services only for ‘thieving junkie scumbags’? Drug users and the management of stigmatised identities. Social Science & Medicine, 67, 1065–1073. doi:10.1016/j.socscimed.2008.06.004
Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (2014). Ur. l. RS, št. 25/2014 (ReNPPD14–20). Accessed on 18 March 2016: https://www.uradni-list.si/1/content?id=116966
Santos, S. (2015). MuuM Designs Natural Life Center Oasis in Arid Anatolian Plains. Accessed on 14 March 2016: http://www.archdaily.com/770044/muum-designs-natural-life-center-oasis-in-arid-anatolian-plains
Stefanoski, P. (1998). Družina, droge in socialno delo. Socialno delo, 37, 3/5, 249–252. Accessed on 10 February 2016: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-1X7YO1MQ
Štibernik, J. (2016). Idejna zasnova samooskrbne eko vasi za odvisnike na Polževem pri Višnji Gori. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Takahashi, L. M. (1997). The socio-spatial stigmatization of homelessness and HIV/AIDS: towards an explanation of the NIMBY syndrome. Social Science & Medicine, 45(6), 903–914.
Taylor, N. T., Covay, H. C. (2008). Helping People Addicted to Methamphetamine, A Creative New Approach for Families and Communities. Westport: Prager.
Žgavc, D. (2011). Marginalne družbene skupine. Ljubljana: Zavod IRC. Accessed on 10 February 2016: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLETUM_275ORGANIZATOR_Marginalne_Zgavc.pdf