IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Andreja Cirman1, Nataša Pichler Milanović1, Melita Balas Rant1

Pregled ekonomskih potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja

DOI 10.15292/IU-CG.2018.06.013-021 | UDK 711.4 (497.4):330.34 | POSLANO: 9/2018 | PREGLEDANO: 10/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Slovenija

POVZETEK
Proces urbanega razvoja je vse bolj pod pritiskom ekonomske preobrazbe, družbenih, demografskih in okoljskih sprememb ter tehnoloških inovacij. Ekonomska aktivnost se bo geografsko locirala tako, da bo tudi preko svoje lokacije poskušala maksimirati svojo konkurenčnost, kjer imajo pomembno vlogo tudi priložnosti izkoriščanja ekonomij obsega, s katerimi si podjetja lahko pridobijo stroškovne prednosti na trgu. V raziskavi preučujemo ekonomske razvojne potenciale izbranih mestnih območji (občin) v Sloveniji in želimo poleg ugotavljanja razlik med njimi prikazati tudi ključne razvojne dejavnike, ki te razlike povzročajo. Opredelitev posameznih dejavnikov ekonomskega potenciala urbanih območij, preko katerih se lahko manifestirajo različne oblike in viri zunanjih ekonomij, izbiro primernih kazalnikov in njihovo obdelavo smiselno povzemamo po metodologiji ESPON II POLYCE (2010-2012) projekta. Rezultati nakazujejo na razlike v založenosti z gospodarskimi dejavniki med izbranimi urbanimi območji v Sloveniji. V splošnem v izsledkih analiz gospodarskega vidika prednjači glavno mesto Ljubljana z najvišjo koncentracijo nadpovprečnih rezultatov, sledijo pa ji regionalna središča nacionalnega pomena - Nova Gorica in Novo mesto. Opredelitev tovrstnih profilov posameznega urbanega območja daje snovalcem politik in drugima deležnikoma verodostojna osnova za presojanje teritorialne konkurenčnosti in vključujočega razvoja, ter empirično utemeljeno izhodišče za oblikovanje strateških predlogov in ključnih ukrepov urbanega razvoja v prihodnosti.

KLJUČNE BESEDE
razvojni ekonomski potencial, mestna območja, ekonomija aglomeracije, konkurenčnost mest

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_cirman.pdf (0.41 MB)

CITAT
Cirman, A., Pichler Milanović, N., Balas Rant, M. (2018). Pregled ekonomskih potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 13-21. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.013-021

VIRI IN LITERATURA:
Angeriz, A., McCombie, J., and Roberts, M.. (2008). New Estimates of Returns to Scale and Spatial Spillovers for EU Regional Manufacturing, 1986–2002. International Regional Science Review 31 (1), str. 62–87.
Camagni, R. (2009): Territorial capital and regional development. In R. Capello and P. Nijkamp (eds.) Handbook of Regional Growth and Development Theories. P. 118-132, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publ.
Duranton, G., Puga, D. (2001). Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation and The Life Cycle of Products. American Economic Review, 91(5), str. 1454–1477.
Duranton, G., Puga, D. (2004). Micro-foundations of urban agglomeration economies, v J. Vernon Henderson and Jacques-François Thisse (ur.), Handbook of Urban and Regional Economics. Amsterdam: North Holland, str. 2063–2117.
European smart cities. http://www.smart-cities.eu/
ESPON (2005): Potentials for polycentric development in Europe. ESPON 1.1.1 Final report.http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/648/file_1174/fr-1.1.1_revised-full.pdf
ESPON (2010): New Evidence on Smart, Sustainable and Inclusive Territories. First ESPON 2013 Synthesis Report. Luxembourg. www.espon.eu
ESPON 2013 DB (2010): Draft Final Report. www.espon.eu
ESPON ATTREG (2010): Attractiveness of European Regions and Cities for Residents and Visitors (2010-2012), Draft Interim Report. www.espon.eu
ESPON FOCI (2009) FOCI Future Orientations for Cities, http://www.espon.eu/main/ Menu_ Projects/Menu_AppliedResearch/foci.html
ESPON POLYCE (2012) Metropolisation and Policentric Development in Central Europe. http://www.espon.eu/main/ Menu_ Projects/Menu_AppliedResearch/foci.html
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic N. and Meijers E. (2007): http://www.smart-cities.eu/
Jofre-Monseny, J., Marín-López, R. & Viladecans-Marsal, E. (2014): Determinants Of Localization And Urbanization Economies. Journal of Regional Science, Vol. 54, No. 2, str. 313–337.
Jofre-Monseny, J. (2009). The Scope of Agglomeration Economies: Evidence from Catalonia, Papers in Regional Science, 88, str. 575–590.
Krugman, P. (1995). Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport Costs. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1994. Washington: The World Bank.
McKinsey Global Institute (2011): Urban world: Mapping the economic power of cities. New York: McKinsey Global Institute.
O’Sullivan, A. (2003): Urban Economics. Boston, MA: Irwin McGraw-Hill.
URBAN AUDIT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban
Viladecans-Marsal, E. (2004). Agglomeration Economies and Industrial Location: City-Level Evidence, Journal of Economic Geography, 4, str. 565–582.
The World Bank (2008): World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The World Bank Publications.