IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 5 | Year 2017 | ISSN 2350-3637

Andreja Troha

Spreminjanje poselitvenih vzorcev na območjih avtohtone razpršene poselitve

DOI 10.15292/IU-CG.2017.05.076-088 | UDK 711.1(497.4) | POSLANO: 9/2017 | PREGLEDANO: 10/2017 | OBJAVLJENO: 11/2017
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Razpršeno poselitev razumemo kot avtohtono lastnost določenih območij, ki je v preteklosti poleg samega preživetja prebivalcev prispevala tudi k vzpostavljanju in ohranjanju kulturne krajine, medtem ko razpršeno gradnjo razumemo kot negativen pojav v prostoru. Ta v osnovi pomeni degradacijo kulturne krajine zlasti v povezavi s suburbanizacijo ter z njo povezanimi družbenimi stroški, ki so posledica porasta prometa ter z njim povezanim vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture. Na urbanih oziroma urbaniziranih območjih je pojavnost obeh oblik poselitve bistveno lažje opazovati in tudi opredeliti, tako s pomočjo matematičnih metod kot s pomočjo posameznih kazalnikov. Na območjih, kjer prevladuje razpršen vzorec poselitve, pa je te opredelitve težko kvantitativno in kvalitativno ovrednotiti. S pomočjo različnih pristopov (vsebinskih in matematičnih) k vrednotenju posameznih lastnosti prostora smo skušali potegniti ločnico med razpršeno poselitvijo in razpršeno gradnjo.

KLJUČNE BESEDE
urbanizacija, suburbanizacija, razpršena gradnja, razpršena poselitev, razpršena urbanizacija, kazalniki

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017_troha.pdf (5.11 MB)

CITAT
Troha, A. (2017). Spreminjanje poselitvenih vzorcev na območjih avtohtone razpršene poselitve. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 5/2017, 76-88. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2017.05.076-088

VIRI IN LITERATURA:
Brody, S. (2013). The Characteristics, Causes, and Consequences of Sprawling Development Patterns in the United States. Nature Education Knowledge 4(5): 2.
Calthorpe, P. in Fulton, W. (2001). The regional city. Washington, D.C., Island Press.
European Commission. Joint Research Centre (2006): Urban sprawl in Europe : the ignored Challenge. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop.
Fister, P. (1993). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za prostorsko planiranje, Ljubljana.
Furman Oman, M. (2012). Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Gabrijelčič, P. (1997). Razpršena gradnja. Svetovni dan Habitata; Svetovni dan urbanizma: zbornik strokovnega srečanja, Ljubljana, 81‒84.
Hudoklin, J. et al. (2005). Podrobnejša pravila za urejanje prostora ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin. Novo mesto. Accessed on 26 February 2016: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/crp/crp.pdf
Košir, F. (1993). Zamisel mesta. Ljubljana: Slovenska matica, 11.
Meyer-Veden, D., Eisenanack, K. (2006). Urban sprawl processes: using QuAG to sensitize stakeholders for interdependencies between actors. Potsdam Institute for Climate Impact Research, 1‒4. Accessed on 30 March 2017: https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/wire/fachgebiete/envdev/download/sg-2006.pdf
Mihelčič, B. et al. (2015). Urbanistični slovar. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS in Založba ZRC SAZU, 170.
Onufrija, K., (2006). Analiza stanja v prostoru v Občini Škofja Loka. Škofja Loka: Občina Škofja Loka.
Patacchini, E., Zenou, Y., Henderson, J. V., & Epple, D. (2009). Urban Sprawl in Europe. Brookings-wharton Papers on Urban Affairs, 125–149. Accessed on 26 February 2016: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.7517&rep=rep1&type=pdf
Peiser, R. (2001). Decomposing urban sprawl. Town planning review. Vol. 76.
Pichler-Milanović, N. (2007). European urban sprawl. Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, No. 27, 101‒133.
Ravbar, M. (2005). »Urban sprawl«: popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji?. Geografski vestnik, vol. 77, No. 1 (2005), 27‒36. Accessed on 26 February 2016:
http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv77-1-ravbar.pdf
Rebernik, D. (2004). Sodobni urbanizacijski procesi: Od suburbanizacije do reurbanizacije. Geografski vestnik vol. 76, No. 2 (2004), 53–63.
Rebernik, D., (2008). Urbana geografija: Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Univerza v Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 51‒60.
Troha, A., Krajner, P. (2007). Strokovne podlage za poselitev. Železniki: Občina Železniki.
Valenčak J. et al. (2005). Izhodišča za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Železniki. Železniki: Občina Železniki.
Vintar Mally, K. (2006). Prednosti in omejitve uporabe kazalcev sonaravnega razvoja. Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, No. 26, 43‒59.
Wassmer, R.W. (2002). An economic perspective on urban sprawl, Sacramento. Accessed on 26 February 2016: http://www.csus.edu/indiv/w/wassmerr/sprawl.pdf