IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 4 | Leto 2016 | ISSN 2350-3637

Gašper Mrak1, Robert Klinc1:

Spodbujanje globinskega pristopa k učenju v gradbeništvu in geodeziji

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2016.04.046-054 | UDK 378.147(497.4) | POSLANO: 04/2016 | PREGLEDANO: 05/2016 | OBJAVLJENO: 10/2016
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, SlovenijaPOVZETEK
V prispevku so predstavljene aktivnosti in spremembe, vpeljane v pedagoški proces visokošolskega poučevanja pri treh predmetih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Podana so teoretična izhodišča, ki so ovrednotena s stališča potreb poučevanja v tehniki. Izkaže se, da je posebno pozornost potrebno nameniti motivaciji študentov za globinski študij, ki edini zagotavlja optimalno ravnovesje med osvajanjem konceptov in veščin, procesiranjem informacij ter povezovanjem koščkov znanja v kompleksnejše strukture. Predstavljene so tri študije primera, s katerimi smo teoretična izhodišča preizkusili v praksi. Rezultati vpeljanih sprememb so ovrednoteni s stališča dosežkov pri preverjanju znanja ter zadovoljstva in ocene pedagoškega dela, za končno oceno učinkov pa bo potrebna ocena v daljšem časovnem obdobju.

KLJUČNE BESEDE
globinsko učenje, razumevanje, visokošolsko izobraževanje, poučevanje v tehniki, Slovenija

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016_mrak.pdf (0.34 MB)

CITAT
Mrak, G., Klinc, R. (2016). Spodbujanje globinskega pristopa k učenju v gradbeništvu in geodeziji. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (4), 46-54. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.046-054

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Alessandrini, G. (1996). Organizacija izobraževanja. Založba Educa, Nova Gorica, 1996.
Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university : what the student does / John Biggs. Buckingham; Philadelphia, PA: Society for Research into Higher Education; Open University Press.
Cvetek, S. (1993). Visokošolski kurikulum - Strategije načrtovanja, izvedbe in evalvacije študijskih programov. Dialog d.o.o., Maribor, 1993.
Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (2013). O naravi učenja. Zavod RS za šolstvo, 2. Izdaja, marec 2013, http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf (dostop: 19. 8. 2014)
Donik, B., Lorber, M. (2009). Analiza pristopov k študiju – izziv za visokošolskega učitelja. Zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti »Nove tehnologije, novi izzivi«, Portorož, 25.-27. 3. 2009, str. 388-394
Govekar Okoliš, M., Kranjčec, R. (2010). Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov po bolonjskih študijskih programih v podjetjih/zavodih. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2010.
Haynes, A., Haynes, K. (2012). 53 Interesting Things to Do in Your Lectures. The Professional and Higher Partnership Ltd; 5th Revised edition edition (January 12, 2012)
Hénard, F., Roseveare, D. (2012). Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices - An IMHE Guide for Higher Education Institutions. Institutional Management in Higher Education, OECD, september 2012.
Istenič Starčič, A., Turk, Ž. (2010). Slovenski študenti geodezije in informacijsko-komunikacijska tehnologija. Geodetski vestnik. 54(1), 70-87. DOI: http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.070-087
Lee, H. (2011). Self-Theory of Instructional Design, http://www.helen-lee.ca/images/SelfTheoryOfInstructionalDesign.pdf (dostop: 20. 8. 2013)
Marentič Požarnik, B., Lavrič, A. (2011). Predavanja kot komunikacija – Kako motivirati in aktivirati študente. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagoško izobraževanje, Ljubljana, november 2011 (prva izdaja).
Mihevc, B., Marentič Požarnik, B. (1998). Za boljšo kakovost študija – Pogovori o visokošolski didaktiki. Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete v sodelovanju s Slovenskim društvom za visokošolsko didaktiko, september 1998.
Mikoš, M., Lorber, M., Istenič Starčič, A. (2015). Varstvo okolja in univerzitetni študij tehnike. Geodetski vestnik. 59(1), 56-70. DOI: http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.056-070
Pardue, K.T., Morgan P. (2008). Millennials considered: A new generation, New Approaches, and Implications for Nursing Education, Nursing Education Perspectives, Vol. 29, No. 2, str.74 – 79.
Puklek Levpušček, M., Marentič Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, november 2005.
Sawyer, R. K., ur., (2005). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences: Cambridge University Press.
SURS (2012). Mednarodni dan študentov 2012, http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5136 (dostop: 20. 8. 2014)