IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 10 | Leto 2022 | ISSN 2350-3637

Domen Kušar1, Kristijan Lavtižar1:

Barva strehe kot dejavnik oblikovanja arhitekturne krajine

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2022.10.036-043 | UDK 711.4:692.4 | POSLANO: 09/2022 | PREGLEDANO: 11/2022 | OBJAVLJENO: 12/2022
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Dolga stoletja so imela naselja dokaj enotno podobo, ki je bila rezultat uporabe lokalnih gradiv, tehnologije in gmotnega stanja prebivalstva. Z razvojem gradbene stroke in izboljšanjem materialnega stanja sta se začela spreminjati tudi gradbeni material in tehnologija gradnje, ponudba na trgu se je povečala, kar je vodilo do sprememb v podobi stavb. Streha, imenovana tudi peta fasada vpliva na zunanjo podobo naselja. Po mnenju Fistra in sodelavcev sodita ravno oblikovanje streh in njihova barva (kritina) med najbolj razpoznavne sestavine arhitekture kot merila identitete arhitekturnih krajin. Spremembe kritine so bile najbolj drastične v zadnjih stopetdesetih letih. S spreminjanjem kritine se je spreminjala tudi barva. V nadaljevanju je predstavljen razvoj streh na Slovenskem s poudarkom na ključnih dejavnikih razvoja. Pri tem smo se omejili na individualne hiše kot nosilce arhitekturne identitete krajine. Barvo streh smo primerjali na vzorcu preko 700 hiš v Savinjsko-Kozjanski arhitekturni regiji, katerih podatki so bili pridobljeni v sklopu raziskovalnega projekta V5-2111: Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije. Pridobljene podatke smo primerjali z zahtevami prostorskih aktov in značilnostmi, ki so jih opisali Fister in sodelavci. Rezultati so pokazali razlike med stanjem pred 30 leti, zahtevami prostorskih aktov in današnjim stanjem. Čeprav gre v raziskavi za majhen vzorec, lahko sklepamo, da je podobna situacija v večini slovenskih krajev. Pridobljeni rezultati omogočajo širši pogled v to problematiko in odpirajo možnosti ustreznega ukrepanja. Kot primer odlične prakse so prikazana naselja, ki so prepoznana po kvalitetni naselbinski arhitekturi.

KLJUČNE BESEDE
streha, barve, arhitekturne krajine, identiteta, Savinjsko-Kozjanska arhitekturna regija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2022/IU-CG.2022.10.036-043.pdf (1.39 MB)

CITAT
Kušar, D., Lavtižar, K. (2022). Barva strehe kot dejavnik oblikovanja arhitekturne krajine. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (10), 36-43. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2022.10.036-043

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Berdahl, P., Akbari, H., Levinson, R., & Miller, W. A. (2008). Weathering of roofing materials–an overview. Construction and building materials22(4), 423-433. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.10.015
Brecl, K. (3.9.2021). Sončne elektrarne v Sloveniji strmo rastejo. https://www.varcevanje-energije.si/fotovoltaicne-elektrarne/soncne-elektrarne-pregled-trga-v-sloveniji.html
Ciljno raziskovalni program »CRP 2021« (2022). Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije: Ciljno raziskovalni program "CRP 2021" v letu 2021-23. Vsebinsko poročilo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Urbanistični inštitut, Ljubljana.
Cooper Facts: Cooper in architecture. (b. d.). https://www.copper.org/education/c-facts/architecture/print-category.html
Creaton. (b. d.). https://www.creaton.si/izdelki-si/simpla
Deu, Ž. (2018). Strehe in napušči. Gradbenik, 1-2, januar, februar. Ljubljana.
Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec, L., Deu, Ž., Kavčič, M., & Lah, L. (1993a). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec, L., Deu, Ž., Kavčič, M., Lah, L. (1993b). Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana,  Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za prostorsko planiranje.
RKG (b. d.). https://rkg.gov.si/GERK/
Instantstreetview (b. d.). https://www.instantstreetview.com/
Inšpektorat Republike Slovenije za delo (7.5.2020). Azbest. https://www.gov.si/teme/azbest/
Kopar, T. (2013). Smernice za izbiro strešne kritine. Gradbenik, št. 10. junij 2013.
Kušar, D. (2003). Vpliv požarov na razvoj podobo srednjeveških mest. Urbani izziv. L 14. št 2/2003. str. 65-71.
Kušar, D. (2005). Varnost v arhitekturi nekoč in danes. [Doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Občinski prostorski načrt občine Dobrna (2012). https://www.dobrna.si/web/index.php/obcinski-prostorski-nacrt-opn-obcine-dobrna
Občinski prostorski načrt občine Solčava (2019). https://www.solcava.si/objava/227154
Občinski prostorski načrt občine Žalec (2013). https://zalec.si/obcina/urejanje-prostora/prostorski-akti-v-veljavi/
Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 (2007, 2019). https://www.velenje.si/o-velenju/urejanje-prostora/prostorski-akti/11956
Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (2010). Uradni list RS, št. 43/2010. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20102218
Odlok o Izvedbenem prostorskem načrtu občine Šentjur (2012). Uradni list RS, št. 37/11. https://www.sentjur.si/post/49506
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Braslovče (2018). Uradni list RS, št. 61/2018. https://www.braslovce.si/objava/213528
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Gornji Grad (2018). Uradni list RS, št. št. 21/2018. http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=8ef97182-6ae3-42de-82ce-9b87e9999e81
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (2018). Uradni list RS, št. 55/2018. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2801/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-smarje-pri-jelsah---izvedbeni-del
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (2015). Uradni list RS, št. 7/2015. https://www.sostanj.si/act/4550
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Vojnik (2016). Uradni list RS, št. 59/2016. http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=9b34057e-1a15-4c89-9933-78f725bee064
Sudhakar, K., Jain, N., & Bagga, S. (2013, February). Effect of color filter on the performance of solar photovoltaic module. In 2013 International Conference on Power, Energy and Control (ICPEC) (pp. 35-38). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICPEC.2013.6527620
UNESCO (b. d.). Lista svetovne dediščine. https://whc.unesco.org/en/list/
Vilfan, S. (1970). Kmečka hiša. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Ljubljana. SAZU, DZS.
Wood, C. (2019). Lead Roofs and Statuary: Understanding, Monitoring and Conservation. https://historicengland.org.uk/whats-new/research/back-issues/lead-roofs-and-statuary-understanding-monitoring-and-conservation/